obchodni-podminky-top-foto-lavaliere.jpg

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.lavaliere.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. Kontaktné údaje:

E-shop: www.lavaliere.sk 
Prevádzkovateľ: Lavaliere s.r.o.
Sídlo: Malá Skála 550, 468 22, Malá Skála
IČ: 05537185 DIČ: CZ05537185
C 38356 vedená na Krajskom súde v Ústí nad Labem
Telefón: +420 739 057 711
E-mail: info@lavaliere.cz 
Kontaktná adresa: Podhorská 1236/48, Jablonec nad Nisou, 46601, Česká republika
Zoznam prevádzok: Podhorská 1236/48, Jablonec nad Nisou, 46601, Česká republika (osobný odber nie je možný)
Prevádzková doba: Pondelok – Piatok 8:00 - 16:30 hod.
Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať neodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

2. Informácie:

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. 

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

 Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne zjednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

 Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru a sú majetkom Lavaliere s.r.o.. 

Predávajúci sprístupňuje návody na použitie v elektronickej podobe pred uzatvorením zmluvy, hlavne pri veľkých spotrebičoch, spotrebnej elektronike a ďalšom tovare v cene nad 120,- Euro, kde je to účelné a vhodné na rozhodnutie kupujúceho o kúpe.

3. Doručovanie tovaru:

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri jednotlivom tovare neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Faktúra je odosielaná na vyžiadanie kupujúcim.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia (informácie tu)

Ak nedodrží predávajúci lehotu na dodanie alebo odoslanie tovaru, doručí kupujúcemu tovar zadarmo a poskytne mu zľavu z kúpnej ceny vo výške 2 %. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,5,- Euro, maximálne však 12,- Euro, Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 30 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Na uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru bez zaplatených nákladov na jeho dodanie do 30 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšiu z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebovania či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci.

Ak vracia kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Pri vrátení tovaru kupujúcim, ktorý je vyrábaný, kompletizovaný či upravovaný na zákazku, zaplatí kupujúci predávajúcemu 6,- Euro vrátane DPH, čo sú náklady na výrobu. Táto čiastka bude odpočítaná z celkovej kúpnej ceny a kupujúcemu bude vrátené o 6,- Euro menej.

Pri požiadavke na zmenu veľkosti zaplatí kupujúci predávajúcemu 10,- Euro na bankový účet 2401143212, IBAN: CZ9820100000002401143212,
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, čo sú náklady na výrobu a opätovné dodania tovaru a zašle tovar na výmenu na adresu uvedenú tu. V prípade, že cena objednaného produktu presiahne 100,- Euro vrátane DPH, má kupujúci nárok na prvú výmenu veľkosti a opätovné odoslanie zadarmo.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; pri dodávke zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak porušil kupujúci ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor / on-line formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Možnosť: Predávajúci poskytne spotrebiteľovi vzorové poučenie o práve na odstúpenie (na nájdenie v dokumentoch).

5. Práva a povinnosti z chybného plnenia

Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá zjednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo zjednaný účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvu, miere, hmotnosti, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), ide o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe chyby neúmerné (hlavne ak nemožno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo novej súčasti bez chýb, ak sa týka chyba iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Pri predávanom použitom tovare predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

6. Zákonné práva z chýb

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
• bezplatné odstránenie chyby opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

Pri chybe, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

Za chybu tovaru nemožno považovať opotrebovanie tovaru kupujúcim, vrstva povrchovej úpravy sa pri bežnom používaní časom opotrebuje, čo je štandardné a nie je to brané ako chyba tovaru. Pre maximálnu možnú životnosť šperkov odporúčame sa o produkty adekvátne starať.

Za chybu tiež nemožno považovať vypadnutie kameňa zo šperku po lehote 1 mesiac od prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje ponúknuť spoplatnenú opravu či výmenu daného prvku v prípade, že tovar má stále skladom.

Pri vybranom tovare sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.

7. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak učiní tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenie reklamácie.
Formulár na stiahnutie tu.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiada kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe či zaslaním čísla objednávky a ďalších dôkazov o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží 
od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia oznámi v tejto lehote kupujúcemu. Reklamáciu, vrátane odstránenia chyby, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by šlo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť chybu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu tovaru nutnej potreby (kočiarik, zdravotnícke pomôcky a iné) vybaviť vrátane odstránenia chyby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Alternatívne môže po dobu reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete v podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sú platné od 25.5.2018 a sú plne v súlade s nariadením GDPR.

 

9. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu on-line prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa rovnako môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. Mimosúdne urovnanie sporov možno vykonať tiež prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb., o mediácii, v platnom znení, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojim nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd.

Po dobu trvania konania o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú bežať premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, dokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v konaní pokračovať.

Predávajúci sa zaväzuje v prípade súhlasu kupujúceho usilovať o naplnenie odporúčajúceho stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

10. Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spätný odber elektrozariadení a iných výrobkov.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. januára 2016.